Participatie-kansen

Wederzijdse participatie betekent dat partijen over en weer iets voor elkaar kunnen betekenen en zo waarde aan elkaar toevoegen.
De onderstaande punten zijn door de duurzame initiatieven zelf benoemd over wat zij kunnen betekenen voor de gemeente en wat zij wensen wat de gemeente voor hen kan doen.
(0-meting gemeente Haarlem afdeling ECDW, mei 2018)

Duurzame initiatieven kunnen de gemeente Haarlem ondersteunen richting de toekomst door:

 • Eigen expertise in te zetten om de duurzaamheidsambitie van Haarlem te bereiken.
 • De duurzaamheidsambitie van de gemeente Haarlem concreter te maken en hier invulling aan te geven. De duurzame initiatieven kunnen nog zo veel meer betekenen voor de gemeente, dan wat er nu gebeurt.
 • Het plaatsten van zonnepanelen op alle beschikbare daken.
 • Het thema duurzaamheid te borgen in alle overeenkomsten met stakeholders en hier advies over te geven.
 • De communicatie rondom verduurzaming van de stad richting de burgers op ons te nemen.
 • Het ontwikkelen van een plan van aanpak op het gebied van duurzaamheid die te kopiëren valt, zodat we deze kennis kunnen delen en verspreiden bijvoorbeeld binnen de Metropoolregio Amsterdam.
 • Advies en consult te geven over het klimaatneutraal maken van de stad.
 • Werkgelegenheid te creëren voor initiatiefnemers op het gebied van duurzaamheid.


De gemeente Haarlem kan duurzame initiatieven ondersteunen richting de toekomst door:

 • Meer samenwerkingen op te starten door projecten aan lokale partijen uit te besteden en niet alles aan grote ingenieursbedrijven te geven. Geef ons de kans, wij weten echt wat er leeft in de stad.
 • Ervoor te zorgen dat gebouweigenaren een financiële prikkel krijgen om mee te doen met de verduurzaming van de stad.
 • Meer daken van de gemeente Haarlem beschikbaar te stellen voor zonnestroompanelen. Dus een garantiefonds voor de daken.
 • Het plaatsen van zonnepanelen op daken. De gemeente Haarlem is in bezit van veel gebouwen, zij willen duurzaam zijn, plaats dan ook zonnepanelen.
 • Ervoor te zorgen dat het beleid van de gemeente Haarlem op alle lagen wordt doorgevoerd zodat we gezamenlijk de duurzaamheidsambities kunnen doorvoeren. Haarlem kan daarnaast ook het gesprek aangaan met vastgoedontwikkelaars om ook deze partijen meer bij het thema duurzaamheid te betrekken.
 • Startups op het gebied van duurzaamheid te ondersteunen zodat zij op eigen benen kunnen staan. Daag deze bedrijven ook uit om dit te willen en te doen.
 • Partijen aan ons te koppelen, zoals woningcorporaties, initiatieven en lokale ondernemers. Ondersteun deze kruisbestuiving door het geven van subsidies.
 • Open en transparant te zijn in de communicatie (visie) richting de duurzame initiatieven.
 • Duurzame initiatieven opdrachten en huisvesting te geven. En de toevoeging van deze initiatieven aan de stad te promoten richting de buitenwereld.

Start de dialoog met duurzame initiatievenLeer de taal van de duurzame initiatieven