Colofon

Redactiestatuut BHRM
Dit statuut regelt de verhouding tussen redactie en uitgever/eigenaar.
Wijziging is uitsluitend mogelijk na overeenstemming van die partijen.

De website
Sitenaam: www.bhrm.nl

Karakteristiek: Vaknieuws en vakportal: over strategisch reputatiemanagement en aanverwante vakgebieden.

Commerciële componenten: banners, twitteroverzicht
Predikaat: journalistieke en commerciële site
Eigenaar: bureau Hofkes Reputatiemanagement

De redactie
De al of niet bezoldigde redactieleden worden door de eigenaar benoemd, indien aanwezig op voordracht van de (hoofd)redacteur. De redactie voert zijn taak uit zonder rechtstreekse beïnvloeding van buitenaf of binnenuit, anders dan zoals in dit statuut is geregeld, zonder de eigenaar schade te berokkenen.
De redactie werkt volgens journalistieke beginselen van onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en deskundigheid in berichtgeving, analyse en opinie.

Concepten
Siteconcept: omvat redactieconcept en commercieel concept. Beide concepten worden vastgesteld door en behoeven bij wijziging instemming van zowel redactie als uitgever. Redactie en uitgever informeren elkaar in een vroeg stadium over alle zaken die gevolgen hebben voor vorm en inhoud van de site. Het redactieconcept omvat titel, logo, inhoud, vorm en stijl. Het commerciële concept omvat de componenten waarmee geld verdiend wordt. Deze mogen geen afbreuk doen aan het redactieconcept. Wanneer dat naar het gevoel van de redactie toch gebeurt dan vervalt dit statuut want dan wordt de site aangemerkt als een commerciële site.

Partners
Een partner is een ander partij die een op de site zichtbare dienst levert of afneemt (een redactiemedewerker is geen partner, een schoonmaakbureau evenmin). Het voornemen om een partnerschap met wie dan ook te sluiten of te verbreken, wordt vooraf besproken door uitgever en redactie, en behoeft beider goedkeuring.

Advertenties
Commerciële uitingen worden uitsluitend als zodanig herkenbaar geplaatst. Inhoud en volume behoeven de goedkeuring van zowel redactie als uitgever. Als zij het niet met elkaar eens worden dan wordt een advertentie niet geplaatst of wordt het volume niet veranderd.

Diversen
Wanneer de eigenaar besluit de site op te heffen en niet in een andere vorm voort te zetten, of besluit de site over te doen aan derden, is de eigenaar verplicht de redactie tijdig te informeren.

Op kleine redacties is de dialoog tussen redactie en uitgever van belang

Dit statuut treedt in werking op 1 januari 2013.