Participatie-bedreigingen

De volgende situaties zien de culturele instellingen als een bedreiging richting de gewenste toekomstvisie van de stad.

Spreiding van cultuur in de wijken lastig te realiseren
De gemeente Haarlem staat voor de uitdaging het cultuuraanbod in de stad te spreiden. Het aanbod is nu voornamelijk geconcentreerd in de binnenstad. De gemeente heeft zich tot doel gesteld meer culturele activiteiten te stimuleren binnen de wijken die buiten het centrum liggen. De cultuurrelaties geven aan dat zij deze ambitie van de gemeente Haarlem onderschrijven. Het toegankelijk maken van cultuur voor iedere laag van de bevolking wordt toegejuicht. Zo geven een groot aantal cultuurrelaties aan al zelfstandig invulling te geven aan deze ambitie.
Wat er volgens de cultuurrelaties ontbreekt bij het realiseren van deze doelstelling, is een concreet plan van aanpak vanuit de gemeente Haarlem. De stakeholdergroep ziet nu vooral ideeën die nergens op uitlopen. Er worden geen handen en voeten gegeven aan plannen, aldus de cultuurrelaties. Naast het hebben van een concreet plan van aanpak zien de cultuurrelaties graag dat er (meer) budget wordt vrijgemaakt. Want zonder investering kunnen er geen stappen worden gezet. Meer taken bij andere partijen neerleggen, zonder financiële ondersteuning te bieden is geen optie volgens de culturele instellingen.

Bedreiging: Het ontbreken van een plan van aanpak en financiële steun vanuit de gemeente Haarlem leidt tot het niet kunnen realiseren van de ambitie cultuurspreiding in de wijken.Te weinig borging kunstenaarsklimaat in de binnenstad
De gemeente Haarlem profileert zich als een stad waar ruimte is voor creatieve bedrijvigheid. Het kunstenaarsklimaat in Haarlem wordt over het algemeen als positief ervaren door de cultuurrelaties. Haarlem profileert zich als cultuurstad en de culturele instellingen zien dit ook. Er is ruimte voor ontplooiing en er is veel diversiteit in het culturele aanbod.
De cultuurrelaties geven aan dat zij wel hopen op verbetering van het kunstenaarsklimaat door het uitbreiden van het aantal broedplaatsen en ateliers door de gemeente. Er zijn wel plekken beschikbaar voor kunst en cultuur maar dit zijn vaak tijdelijke onderkomens die later verkocht worden aan projectontwikkelaars, aldus de cultuurrelaties. Deze groep ervaart dat het soms erg veel sleuren en trekken is bij de gemeente Haarlem om iets voor elkaar te krijgen, gericht op vestigingsmogelijkheden voor de lange termijn. De ‘ruwe plekken’ in het centrum van de stad moeten bewaard blijven voor creativiteit en kunst. Een tip van de respondenten aan de gemeente is om het kunstenaarsklimaat van Haarlem niet te gebruiken voor de eigen identiteit van de stad, maar om het ook daadwerkelijk te borgen. Hierbij hoort ook dat de beginnende artiesten voldoende ondersteuning en ruimte krijgen om iets aan de stad te kunnen toevoegen. Deze steun wordt thans gemist in de ervaring van de respondenten.

Bedreiging: Te weinig vestigingsmogelijkheden voor kunst en cultuur voor de lange termijn gaat ten koste van de charme van Haarlem als stad met een divers cultuuraanbod.