Waarom stakeholder kapitalisme en de Methode Hofkes hand in hand gaan.

Davos en Stakeholderkapitalisme- ‘Stakeholderkapitalisme’ is in Davos 2021 tijdens het World Economic Forum (WEF) de meest gehoorde term. Tijdens het WEF komen belangrijke internationale businessleaders en overheidsfunctionarissen bij elkaar. Met elkaar praten zij een week lang over de economische toestand in de wereld en de oplossingen die nodig zijn. Daarbij is de gemeenschappelijke deler dit jaar dat iedereen wil verduurzamen en inclusiever wil besturen. En wel zo snel mogelijk. Het model dat daarbij veelvuldig ter tafel komt is stakeholderkapitalisme. Bij stakeholderkapitalisme moet je denken aan langetermijnwaarde creatie. Het is de tegenhanger van shareholderkapitalisme (aandeelhouderskapitalisme) waarbij kortetermijn denken en winst maken centraal staat. Stakeholderkapitalisme betekent in de praktijk dat je rekening houdt met de belangen van alle stakeholders. En met de maatschappij als geheel.  Maar waar begin je?

De ‘hoe dan’ is de Methode Hofkes – De Methode Hofkes is de uitvoering van stakeholderkapitalisme.  Je start met het in kaart brengen van je stakeholdernetwerk. Wie zijn dat? Denk bijvoorbeeld aan je klanten, medewerkers, leveranciers, overheden maar ook je strategische en maatschappelijke partners. Bovendien, vergeet niet bijvoorbeeld de omwonenden, het sociaal domein, de stedelijke community. Voor iedere bedrijf is het stakeholdernetwerk uniek. Vervolgens is het van belang om de blik van buiten naar binnen te halen met goed stakeholders-onderzoek. Je zal daarbij zien dat iedere stakeholdergroep een andere verbinding heeft met jouw organisatie en ook andere dingen belangrijk vindt. Tot slot meet je het draagvlak per stakeholdergroep. Is de groep in verbinding met jouw organisatie (sterk draagvlak), of staat deze groep juist verder van je af (weinig draagvlak). De Reputatiebarometer® van de Methode Hofkes maakt dat per stakeholdergroep inzichtelijk.

Iedereen heeft stakeholders en daar ligt de werkelijke waarde– Ieder bedrijf heeft stakeholders. Bedrijven die primair gericht zijn op snel winst maken (kortetermijn)  hebben meestal weinig draagvlak onder hun stakeholders opgebouwd. Op de langetermijn zijn deze bedrijven niet veel waard.  Hun reputatie is vaak slecht en bovendien dragen zij weinig bij aan verduurzaming en inclusiviteit. Beleggers zijn steeds minder geneigd om nog in deze bedrijven te investeren. Het stakeholderkapitalisme heeft de toekomst. We willen allemaal werken voor en zaken doen met bedrijven die toekomstbewust zijn. Dat betekent dat zij aantoonbaar rekening houden met mens en natuur. Hoe sneller je als organisatie met het stakeholderbestuursmodel aan de slag gaat, hoe sneller je een geloofwaardig verhaal hebt over langetermijnwaardecreatie, duurzaamheid en inclusiviteit.

lees meer:

Vandaag nog aan de slag met het stakeholdermodel? Klik hier 

Van winst naar draagvlak 

Nooit meer terug naar ‘business-as-usual’ 

Bureau Hofkes startte 10 jaar geleden met het platform Nieuwbestuur op

10 jaar zoektocht naar toekomstbewust besturen 
In 2010, midden in de financiële crisis, richtten we vanuit Bureau Hofkes het platform NieuwBestuur op. Doel was de zoektocht naar nieuwe bestuursmodellen. Want als het financiële model niet langer leidend is, wat dan wel? In dit filmpje laten we onze zoektocht zien van 2009 tot en met nu. De tijdlijn laat geeft een mooi inzicht hoe de  ‘toon aan de top’ zich de afgelopen tien jaar heeft ontwikkeld.

Interview Jenn Rodd

Interview by Jen Rodd

Interview with Mildred Hofkes by Jen Rodd of  inspirationalinterviews.com
This interview is all about an ambitious high flying woman, Mildred Hofkes. She was born in the Netherlands. Mildred creates her career and world around a set of skills which her beloved grandfather once pointed out to her,  would steer her in a true and right direction – research!
She developed an impressive and affective research and analysis model at university of Groningen, which she has been using in all her businesses and seminars. Her ambition is to analyse, better understand, and empower the healthy heart beat of (large) organisations and companies.
Hear Mildred’s open en detailed journey, about how she started her businesses, and also created informative seminars, which gathered top leaders in the Netherlands. Learn how Mildred also came to realise, that parts what she had created herself, was no longer serving her truth at a certain moment.  Find out how she made changes to her own creation, so that she could better serve herself, her heart, her family.
Mildred speaks about her recent trip to India, and that learning about the ‘family systems’,  really helped her to understand herself better, and what is important to her in this life time.
This is an inspiring story for all changes makers, leaders, women and men, business owners and entrepreneurs, and ambitious souls wishing to make their own life count for something!!
Mildred provides tips and ideas which can stimulate positive change for all!!

Listen the full interview on inspirationalinterviews.com

Stakeholderonderzoek – onderwijsinstelling Saks De Driemaster

Stakeholderonderzoek brengt positieve beweging op gang voor de onderwijsinstelling SaKs De Driemaster

Ons voornaamste doel is de kinderen echt een goede toekomst te geven. Daar werken we elke dag aan. De Methode Hofkes heeft ons geholpen om vanuit het perspectief van de ouders, kinderen en onderwijspartners inzichtelijk te maken dat er veel draagvlak is voor onze vernieuwende Methode van Onderwijs! Voor de inspectie betekent het een extra plus voor de indicator ‘verantwoording en dialoog’.”
– Helma van der Hoorn (Bestuursvoorzitter SaKs) –

BHRM heeft zich gespecialiseerd in de reputatie-stakeholderonderzoek binnen het onderwijs. Hieronder volgt een praktijkvoorbeeld van de positieve impact die dat kan opleveren voor een school of onderwijsinstelling. Lees ook de handout die Saks/Driemaster zelf maakte naar aanleiding van de resultaten van het reputatieonderzoek met de vraag: “Wat is goed onderwijs, en wie bepaalt dat?”

Aanleiding stakeholder-reputatieonderzoek 

Zo’n acht jaar geleden was het niet leuk toen de Inspectie van het Onderwijs langskwam bij de basisschool de Driemaster in Alkmaar. Er kwam stevige kritiek vanuit de Inspectie op het onderwijs. ‘En achteraf gezien terecht’, zegt Bianca Boerlage, schoolleiding en leerkracht groep 1/2 bij de Driemaster. ‘Sindsdien is er veel positief veranderd’.

De Driemaster en SaKs zijn ervan overtuigd dat de vernieuwing in het onderwijs een goede beweging is.  Maar er is wel behoefte aan een externe maatstaf om te leren wat het draagvlak is en hoe het nog beter kan.

Helma van der Hoorn, bestuurs-voorzitter van de overkoepelende scholengemeenschap Saks, geeft sturing aan 11 basisscholen met circa 4000 leerlingen in Alkmaar en omgeving, waaronder de Driemaster. Zij meldt: “Ik wist dat we op de Driemaster goed bezig waren. Ik zocht naar een alternatieve manier om dat ook inzichtelijk te maken. Daarvoor kwam ik uit bij onderzoeksbureau Bureau Hofkes in Haarlem”. BHRM Stakeholder en Reputatieonderzoek is in 2006 opgericht door Mildred Hofkes. Het uitgangspunt van de Methode Hofkes is dat niet de zender de kwaliteit van de verbinding bepaalt maar de ontvanger.

Onderzoek met persoonlijke opzet 

Met de methode Hofkes wordt de ‘ervaring van de buitenwereld naar binnengehaald’. Diverse groepen stakeholders wordt gevraagd in hun eigen taal feedback te geven op de onderwijsorganisatie. Zo wordt niet alleen de huidige situatie in kaart gebracht, maar ook de gewenste situatie én wat eventuele barrières kunnen zijn om tot die gewenste situatie te komen.

BHRM heeft de volgende 3 onderzoeks-groepen persoonlijk of telefonisch geïnterviewd:

  • Ouders van groep 1 tot en met 8
  • Kinderen van groep 1 tot en met 8
  • Onderwijspartners in het basisonderwijs én voortgezet onderwijs

Veel draagvlak 

De Driemaster kreeg een zeer hoge score van 85 op de Reputatiebarometer. Uit het BHRM stakeholder-reputatieonderzoek komt naar voren dat er veel draagvlak is onder ouders, kinderen en onderwijspartners voor de vernieuwende methode van onderwijs van de Driemaster.  Voor een samenvatting van de resultaten zie ook de Stakeholder ScoreCard en de BHRM Verbindingskaart die de leerkrachten gebruiken in de klas.

Figuur 1: BHRM Stakeholder ScoreCard met draagvlak score en reputatiebarometer.
(Klik op de foto om te vergroten)

Alternatieve vorm van bestuurlijke verantwoording

Op bestuurlijk niveau was het stakeholderonderzoek een belangrijk alternatief verantwoordingsinstrument richting Onderwijsinspectie. “Omdat de Driemaster vooruitloopt op de troepen, moet je wel een verhaal hebben richting de Inspectie. Daarom heb ik proactief de Inspectie gevraagd de Driemaster te beoordelen op de kwaliteitsindicatoren die de Inspectie hanteert. Het onderzoek van BHRM heeft daarbij geholpen om ons externe draagvlak inzichtelijk te maken, omdat het was opgesteld vanuit de ‘ontvanger” geeft Helma van der Hoorn aan.

“Omdat de Driemaster vooruitloopt op de troepen, moet je wel een verhaal hebben richting de Inspectie. Daarom heb ik proactief de Inspectie gevraagd de Driemaster te beoordelen op de kwaliteitsindicatoren die de Inspectie hanteert. Het onderzoek van Bureau Hofkes heeft daarbij geholpen om ons externe draagvlak inzichtelijk te maken, omdat het was opgesteld vanuit de ‘ontvanger’.” – Helma van der Hoorn

De Inspectie waardeert de Driemaster als goede school én is geïnspireerd

Nadat de Driemaster was voorgedragen als goede school heeft de Inspectie de school beoordeeld op kwaliteits-indicatoren. Om het predicaat goede school te krijgen moet op minimaal drie van de vijf indicatoren goed worden gescoord. De Driemaster scoorde op alle vijf de indicatoren goed. “Op een aantal indicatoren zoals het didactisch handelen is de school echt met ‘vlag en wimpel’ geslaagd.” vertelt Helma van der Hoorn. Opvallend was dat dezelfde kritische inspecteur die acht jaar geleden niet zo blij was met de Driemaster nu deze goede beoordeling heeft gegeven.

Verder is de CITO eindtoets opnieuw voldoende gescoord. De Driemaster meet daarnaast ook veel zelf en heeft eigen indicatoren om te meten hoe het met leerlingen gaat. Uiteindelijk gaat het voor de school niet over de CITO scores zelf, maar hoe de leerlingen zich ontwikkelen. “We zullen altijd naar die eindscores kijken, maar niet als einddoel.” benadrukt de bestuursvoorzitter.

Helma van der Hoorn heeft als bestuurder regelmatig gesprekken gehad met de Inspectie over de vernieuwing in het onderwijs dat SaKs en de Driemaster hebben doorgevoerd. De directeur van de Inspectie gaf aan dat het vernieuwende onderwijs van de Driemaster de Inspectie op nieuwe ideeën heeft gebracht en dat hij het inspirerend vond. Helma van der Hoorn zegt vol enthousiasme: “Daar word ik erg gelukkig van, als je de Inspectie aan het denken zet en zelfs inspireert!”.

 Conclusie: de positieve impact van stakeholderonderzoek in het onderwijs

Al met al heeft de vernieuwing van de Driemaster mooie resultaten opgeleverd die via de stakeholders in het BHRM stakeholderonderzoek naar voren komen en waarover de Inspectie zeer te spreken is. De Driemaster is erg blij hiermee en blijft zeer bevlogen.

——————————————————————————————————

Het effect van BHRM Stakeholder-reputatieonderzoek

Het BHRM stakeholderonderzoek heeft voor De Driemaster en de overkoepelende scholengemeenschap Saks veel opgeleverd. Zo heeft het stakeholderonderzoek een functie gehad als

  1.  Strategisch instrument,
  2. Dient het als input voor gesprekken met docenten en ouders
  3. Is het een verantwoordingsinstrument naar de Inspectie van Onderwijs.

Figuur 2: BHRM Verbindingskaarten voor onderwijsinstelling SaKs met concrete tips voor het realiseren van nog meer verbinding. (Klik op de foto om te vergroten)

1) Input strategisch plan

Anne Bruggeman, directeur bij de Driemaster: “Het BHRM stakeholderonderzoek vormt de basis voor ons nieuwe 4 jarige strategieplan. Het is fijn om dan je visie bevestigd te zien en te merken dat er veel draagvlak is bij de stakeholders. Op basis van de resultaten van het stakeholderonderzoek kunnen we onze strategie verder verfijnen.”.

2) Basis voor panelgesprekken met ouders

Bianca Boerlage: “De docenten vonden de resultaten uit het onderzoek heel herkenbaar. Ze werden daardoor geprikkeld om nog meer de talenten van de kinderen te ontdekken en te ontwikkelen”. Het stakeholder- onderzoek wordt gebruikt bij diverse panelgesprekken met ouders, het onderzoek is daarbij vaak leidend voor de onderwerpkeuze.

Bianca Boerlage: “We hebben twee tot drie panelgesprekken per jaar. Uit de verbindingskaart van het stakeholderonderzoek halen we nieuwe onderwerpen. Zo is er een speciale avond geweest over de aansluiting van de Driemaster op het Voortgezet Onderwijs. De ouders waren na deze avond nog meer overtuigd geraakt van het beleid van de Driemaster en dat hun kinderen goed voorbereid naar het voortgezet onderwijs gaan”. Anne Bruggeman vult aan dat het belangrijk is dat leerlingen goed op de aansluiting met het Voortgezet Onderwijs worden voorbereid: “We geven leerlingen een stevige rugzak met zelfredzaamheid mee.”

3) Als verantwoording naar Schoolinspectie

Het stakeholderonderzoek heeft niet alleen input gegeven voor de school voor de strategie en de panelgesprekken met ouders, maar was ook zeer bruikbaar als verantwoording richting de Onderwijsinspectie. Zeker omdat De Driemaster bij de Inspectie werd voorgedragen voor de ‘waardering Goed’. Dat kan als de basiskwaliteit van die school op orde is en de school (eigen) ambities heeft geformuleerd die ze in de praktijk overtuigend waarmaakt. De Schoolinspectie gaat dan vervolgens op basis van haar criteria na of de school daadwerkelijk deze ‘waardering Goed’ verdient.

Anne Bruggeman: “Om voor de waardering van een goede school in aanmerking te komen moet je eerst voor de Inspectie een zelfevaluatie schrijven. Daarbij was het stakeholder-onderzoek een goede maatstaf”.

Ook op bestuurlijk niveau was het stakeholderonderzoek een belangrijk alternatief verantwoordingsinstrument richting Inspectie.

Wilt u meer informatie over de Methode Hofkes voor uw onderwijsinstelling?
Neem contact met ons op via 023-5281040 of via info@bhrm.nl.

 

Toon aan de Top

REPUTATIEONDERZOEK BUREAU HOFKES NAAR DE TOON AAN DE TOP

Topbestuurders postcast circulair leiderschap

Jan Peter Balkenende en Mildred Hofkes in gesprek over het onderzoeksrapport ‘Toon aan de top’. Kernvraag : waarom is er geen Circulair Leiderschap te vinden in de top van het Nederlandse bedrijfsleven?

Luister hier naar de reactie van Jan Peter Balkenende op het rapport ‘toon aan de top’.